Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Markuksen evankeliumin alussa kerrotaan Jeesuksen edellä kulkijasta, Johannes Kastajasta.

Luku 1, jakeet 1-15 (Rinnakkaispaikat: Matt. 3:1-12; Luuk. 3:1-9,15-17; Joh. 1:19-28) 

Jeesuksen toiminnan alku 

Johannes Kastaja 

Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku. 

2. Profeetta Jesajan kirjassa on kirjoitettu: 
        "Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi; hän valmistaa sinulle tien. 
3.      Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi!'" 

4. Niin Johannes Kastaja tuli ja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. 
5. Koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset tulivat hänen luokseen, ja hän kastoi heidät Jordan-virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. 
6. Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hän söi heinäsirkkoja ja luonnonhunajaa. 
7. Hän julisti: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengännauhaakaan minä en kelpaa maahan kumartuneena avaamaan. 
8. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä." 

 Selityksiä:

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Mark. 1:1-8)

 

1. Evankeliumi Markuksen mukaan

Markus ei kirjoita mitään Jeesuksen syntymästä eikä hänen sukutaulustaan, kuten Matteus ja Luukas. Hän painottaa kuitenkin näiden kummankin tavoin jo alusta lähtien Jeesuksen jumaluutta. Markus esittää Jeesuksen Jumalan palvelijana.

Johannes Kastajan toiminta

2. Toinen jae puhuu Jesajan ennustuksen täyttymisestä, Herrasta, joka on tuleva. Tähän on oikeastaan yhdistetty kaksi raamatunkohtaa, Jes 40:3 ja Mal 3:1. Painopiste ei ole Vanhan testamentin kuvauksessa, vaan ennustuksen täsmällisessä toteutumisessa. Ottamatta lukuun 15:28:aa tämä on ainoa kerta, jolloin Markus itse lainaa profeetan sanaa evankeliumissaan. "Sinun edelläsi" kuvaa Johanneksen ja Messiaan välistä läheistä yhteyttä.

3. "Huutava" tarkoittaa kovalla äänellä huutamista, kuuluvasti ja eläytyvästi puhumista sekä myös lukemista. Jumalan oma sydän oli mukana tässä sanomassa.

4. Jordanin laakson alaosa kuuluu autiomaa-alueeseen. Sekä Vt:ssa että Ut:ssa sitä kutsutaan autiomaaksi. Johannes, joka oli sukua Jeesukselle ja kuusi kuukautta häntä vanhempi, ei pysytellyt koko aikaa samalla paikalla, vaan oli enimmäkseen Jordanin läheisyydessä Jerikon tienoilla. Hän kehotti parannukseen synnistä ja uskomaan häneen, joka oli tuleva, Jeesukseen. Se, että hän kastoi, ei ollut uutta juutalaisille. Oli tavallista, että juutalaiseen uskoon kääntyvät pakanat kastettiin proselyyttikasteella. Uutta Johanneksen kasteessa oli se, että juutalaisetkin piti kastaa. Kaste oli merkki ja vertauskuva sanomasta, jota hän julisti ja jonka kastettavat ottivat vastaan.

5. Ellei sanoja "koko" ja "kaikki" voida ymmärtää aivan kirjaimellisesti, ne joka tapauksessa merkitsevät enemmän kuin paljon - suurinta osaa asukkaista. Verbi "ekporeuomai" »vaelsivat» imperfektimuodossa kertoo liikkumisesta, joka jatkui lakkaamatta. Ne, jotka tunnustivat "(homologeè)" syntinsä, kastettiin. Tunnustaminen on oikeastaan asian myöntämistä ulkopuolisen kannalta, henkilö ei siis vain myönnä tehneensä syntiä, vaan hän on samaa mieltä Jumalan kanssa. Se tarkoittaa suhtautumista syntiin Jumalan tavalla ja sen mukaisesti toimimista.

6.Sekä vaatteet että ravinto olivat autiomaaelämään soveltuvia. Johannes eli autiomaassa ja järjesti olonsa sen mukaan. Hänen yllään ei ollut kamelinnahka, vaan kamelinkarvoista kudottu vaate. 3 Moos 11:22-23:n nojalla oli luvallista syödä heinäsirkkoja, mutta vain kaikkein köyhimmät söivät niitä. Samassa autiomaassa Eliakin oli vaeltanut, ja Johannes muistutti tätä profeettaa. Vrt. 2 Kun 1:8 ja Sak 13:4.

7.Sanaa »saarnata», "kêryssè", käytettiin, kun airut ilmoitti kuninkaan saapuvan. Johannes oli väkevä, ja hän oli siitä myös hyvin tietoinen. Mutta hän tiesi, että hänen jäljessään tuleva oli väkevämpi - ja kuitenkin hän kutsui häntä Jumalan Karitsaksi (Joh 1:29). Orjan tehtävä oli kantaa herransa kenkiä tai riisua ne hänen jaloistaan. Kenkä oli usein pelkkä antura, joka oli hinnoilla sidottu jalkaan. Ks. Matt 3:11. Johannes asettui orjan asemaan. Johannes Kastajalla oli rajaton luottamus häneen, joka oli tuleva hänen jäljessään, ja hän oli varma omasta tehtävästään. Kun kaikki kansa tuli hänen luokseen (j. 5), hän tunnusti oman toimintansa olevan vähem-

8.Johannes ikään kuin sanoo: Kun on kysymys minusta ja Jumalan minulle antamasta vallasta, niin minä kastan vedellä, mutta hän ... Tämä lupaus täyttyi ensi kerran helluntaipäivänä. Hengen vuodatus tuli olemaan luonteenomaista Messiaan ajalle, mikä käy selvästi ilmi myös Vt:n häntä koskevista ennustuksista. Ks. esim. Jes 44:3; Hes 36:26 s.; Jooel 2:28.

 

Myös Jeesus tuli kasteelle.

Kun Jeesus nousi vedestä, Jumala ilmaisi itsensä:

 Evankeliumi jatkuu..

9. Jeesuksen kaste ja kiusaus 

(Matt. 3:13-17, 4:1-11; Luuk. 3:21,22, 4:1-13) 

Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 

10. Heti vedestä noustessaan Jeesus näki taivasten aukeavan ja Hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkynen. 

11. Ja taivaista kuului ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt."

Vesikasteen ja Henkikasteen jälkeen Henki ajoi Jeesuksen erämaahan.

12. Heti sen jälkeen Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. 

13. Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana. Hän oli villieläinten parissa, ja enkelit palvelivat häntä.  

14. Jeesus aloittaa toimintansa 

(Matt. 4:12-17; Luuk. 4:14,15) 

Sen jälkeen kun Johannes oli vangittu, Jeesus tuli Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. 

15. Hän sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa evankeliumi." 

 

Selitykset Novumin mukaan:

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Mark. 1:9-15)

Jeesuksen kaste

9. Vaikkakin Jeesus oli synnitön, hän samastui niihin ihmisiin, joita hän oli tullut pelastamaan, Matt 1:21. Jeesuksen pukeutuessa ihmisen hahmoon hän ei aliarvioinut eikä hylännyt Jumalaa, vaan korotti ihmisen. Jeesukselle kaste merkitsi vihkiytymistä. Se oli alkuna hänen julkiselle toiminnalleen. Jeesus oli noin kolmikymmenvuotias (Luuk 3:23). Siinä iässä leeviläiset astuivat palvelustehtäväänsä. Ks. Matt 3:13 s. Kun Markus selittää Nasaretin sijaintia, tämä viittaa siihen, että hän kirjoitti erityisesti pakanoille, jotka eivät tunteneet Israelin maantietoa.

10. Markus käyttää voimakkaampaa ilmaisua kuin Matteus ja Luukas. Sana "skhidzè" tarkoittaa 'jakamista rikki repimällä'. Sana »skisma» on johdettu tästä. Sanaa on käytetty evankeliumeissa yhdeksän kertaa, ja se tarkoittaa aina rikkoutumista. Tässä täyttyy Vt:n ennustus, Ps 45:8; Jes 61:1. Vrt. Apt 10:38. Hänen, joka kastaa Pyhällä Hengellä, oli itsensä otettava vastaan Henki. Jumala sanoi ja niin tapahtui. Henki liikkui vetten päällä. Uusi luomus Kristuksessa oli astuva esiin. Sana "heti, kohta" on luonteenomainen Markukselle. Hän käyttää sitä evankeliumissaan 41 kertaa.

11. Ääni oli selvä ja kirkas. Ääni ei sanonut: Sinusta on tullut minun Poikani, vaan sinä olet minun Poikani. "Mielistynyt, eudokeè" sanasta "dokeè", 'olla jotakin mieltä, ajatella, pitää jonakin'. Kun sanaan lisätään "eu", siihen liittyy ajatus jostakin hyvästä, mihin ollaan tyytyväisiä.

 

Jeesuksen kiusaukset

12. Jeesusta ei ajettu autiomaahan vasten tahtoaan, vaan hän lähti hänessä asuvan Hengen vaikutuksesta. Kasteen ja kiusauksen läheistä yhteyttä kuvaa se, että ne esitetään perätysten, »kohta». Ei ole epätavallista, että suurten hengellisten kokemusten jälkeen saa kokea kiusauksia ja pahoja juonitteluja. Vrt. Elia, 1 Kun 19:4 s. Tässäkin Markus käyttää voimakkaampaa sanontaa kuin muut synoptikot. "Ajoi, ekballè", tarkoittaa oikeastaan 'ulos heittämistä'. Sama sana esiintyy jakeissa 34 ja 43.

13. Ainoastaan Markus mainitsee pedot, joko korostaakseen sitä, että koko luomakunta oli alistettu hänen valtansa alle, eläimetkin (Job 5:22; Jes 11:6-9), tai tuodakseen esiin hänen syvän alennustilansa. Luultavimmin tässä halutaan painottaa jälkimmäistä ajatusta. Jeesus oli sekä kaikkein alhaisimpien että ylhäisimpien olentojen keskellä - petojen ja enkelien joukossa. Siihen aikaan tällä alueella oli paljon erilaisia eläimiä, karhuja, sakaaleja, susia, leopardeja, hyeenoja ym. Saatana kiusasi ensimmäistä Aadamia paratiisissa, viimeistä autiomaassa. Seuraukset muodostuivat varsin erilaisiksi. Hän, jolla oli lähes rajaton vapaus syödä, lankesi, mutta hän, joka näki nälkää, voitti. Saatana kiusaa kaikenlaisissa olosuhteissa.

 

Jeesus aloittaa toimintansa

14. Johanneksen vangitsemismääräyksen antoi Herodes Antipas. Myöhemmin Johannes mestattiin vankilassa, vrt. Matt 14:3 s. Edelläjuoksijan vangitseminen ei estänyt Mestaria toimimasta. Jeesuksen kasteen ja hänen Galilean toimintansa välisestä ajasta Markus ei kerro mitään. Ks. Joh 1:19 - 4:42. Jumalan valtakunnan evankeliumi on kaiken kristillisen julistuksen perusta.

15. Jumalan valtakunta ei ole mikään maantieteellinen alue. Se ilmaisee sekä tilaa että tapahtumista. Jumalan valtakunta on siellä, missä Jumala hallitsee. Täyttyneestä ajasta ks. Gal 4:4 ja Hebr 9:26. Jeesuksen julistamaan evankeliumiin sisältyi aina kehotus parannukseen.

 

Sivun alkuun

©2018 EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN - suntuubi.com