Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Markuksen evankeliumissa kerrotaan kuinka Jeesus kutsui ensimmäiset opetuslapsensa ja keitä he olivat:

Markus, luku 1:

 

16. Ensimmäiset opetuslapset 

(Rinnakkaispaikat: Matt. 4:18-22; Luuk. 5:1-11) 

Kulkiessaan Galileanjärven rantaa Jeesus näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen järvellä kalastamassa heittoverkolla, sillä he olivat kalastajia. 

17. Jeesus sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia."  

18. He jättivät heti verkot ja lähtivät seuraamaan häntä. 

19. Kun he olivat menneet vähän matkaa eteenpäin, Jeesus näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja hänen veljensä Johanneksen veneessä kunnostamassa verkkoja. 

20. Jeesus kutsui heti heidätkin. He jättivät isänsä Sebedeuksen ja tämän palkkalaiset veneeseen ja lähtivät hänen mukaansa. 

 

Juutalaisen tavan mukaan Jeesus saattoi aloittaa opettamisen täytettyään 30-vuotta. Jeesus hämmästytti heti työnsä alussa kuulijoitaan!

21. Jeesus Kapernaumin synagogassa 

(Rinnakkaispaikka: Luuk. 4:31-37) 

He tulivat Kapernaumiin. Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. 

22. Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjanoppineet. 

 

Samoin heti työnsä alussa Jeesus alkoi parantamaan sairaita ja ajamaan saastaisia henkiä pois ihmisistä!

23. Heidän synagogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki. Se huusi: 

24. "Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Tulitko tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!" 

25. Mutta Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde ulos hänestä!"  

26. Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. 

27. Kaikki hämmästyivät ja kyselivät toisiltaan: "Mitä tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä." 

28. Ja hänen maineensa levisi pian kaikkialle, ympäri koko Galilean. 

29. Jeesus parantaa Simonin anopin ja muita sairaita 

(Rinnakkaispaikat: Matt. 8:14-17; Luuk. 4:38-41) 

Synagogasta poistuttuaan he menivät heti Simonin ja Andreaksen taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa. 

30. Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja heti he kertoivat hänestä Jeesukselle. 

31. Jeesus meni hänen luokseen, tarttui häntä kädestä ja nosti hänet ylös. Kuume lähti hänestä, ja hän palveli heitä. 

32. Illan tultua, kun aurinko oli laskenut, Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja riivatut. 

33. Koko kaupunki oli koolla oven edustalla, 

34. ja hän paransi monia sairaita, joilla oli monenlaisia tauteja. Hän ajoi ulos monta riivaajaa eikä antanut niiden puhua, koska ne tunsivat hänet. 

 

Jeesuksen taivaallinen arvovalta havaittiin heti vieraiden henkien taholta ja siksi ne alkoivat huutamaan Jeesukselle sekä ilmoittivat samalla sen, mistä valtakunnasta Hän on tullut maanpäälle.

Jeesuksen toiminta perustui Jumalan, Isän tahdon toteuttamiseen kaikessa. Jeesus rukoilee kaiken, mihin ryhtyy, ensin Isältään. Vasta sitten on toiminnan aika!

 

Katsotaan, mitä Novum selittää edellä olevaan:

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Mark. 1:16-2:12)

 

Jeesus kutsuu opetuslapsia 

 

16.Simon Pietari ja Andreas olivat aiemmin olleet yhteydessä Jeesukseen, he tunsivat hänet ja uskoivat häneen. Nyt heidät samoin kuin toinen veljespari (j. 19) kutsuttiin pysyvään opetuslapseuteen. "Heittävän verkkoa". Kreikassa sana »verkko» on joissakin käsikirjoituksissa jätetty pois, koska se sisältyy verbiin. 

17. Aloitteen teki Jeesus, eivät opetuslapset. Jeesuksen seuraamiseen kuuluu, että on katkaistava kaikki siteet tullakseen Mestarin palvelijaksi. 

18. "Seurasivat (akolçtheè)" on johdettu sanasta, joka merkitsee »kulkea samaa tietä». Se kuvaa itsensä antamista. 

Ks. Matt 8:22 ja Luuk 9:61. Kun he Jeesuksen käskystä jättivät kaiken, mitä he omistivat ja luopuivat ammatistaan kalastajina, se herätti epäilemättä huomiota heidän ystäviensä keskuudessa, jotka eivät tunteneet Jeesusta. Heitä pidettiin varmasti vastuuntunnottomina ja helposti johdettavina. 

19. Jeesus ei kutsu opetuslapsiaan niinkään sen perusteella, mitä he ovat, vaan katsoen sitä, mitä heistä on tuleva. Hän näki näissä kalastajissa mitä suurimmat mahdollisuudet. Sebedeus mainitaan yksin tämän ainoan kerran evankeliumeissa, muualla aina poikiensa yhteydessä. Hänen vaimonsa nimi oli Salome (Matt 27:55-56 ja Mark 15:40). Se, että Sebedeuksella oli palkkatyövoimaa, osoittaa, että hän ei voinut olla köyhä mies, vaikkakaan sen ei tarvitse tarkoittaa hänen olleen rikas. Poikien lähtö merkitsi hänelle ehkä uhrausta, mutta hänen ei kerrota vastustelleen. 

Jeesus parantaa riivatun 

21. Gennesaretin järven pohjoispäässä oleva Kapernaum oli yksi Galilean tärkeimmistä kaupungeista. Kaupungissa oli nähtävästi vain yksi synagooga, (j. 23), ja tämä oli erään roomalaisen sadanpäämiehen rakennuttama, Luuk 7:2 s. Ketä tahansa saatettiin pyytää puhumaan synagoogassa, ks. Apt 13:15. Synagooga oli tarkoitettu ensi kädessä opettamistarkoitusta varten. Jumalanpalvelus jakautui kolmeen osaan: rukoukseen, kirjoitusten lukemiseen ja luetun selittämiseen. Siihen ei kuulunut musiikkia, laulua eikä uhreja. Jerusalemin temppeli oli palvontaan ja uhraamiseen tarkoitettu paikka. Oli ainoastaan yksi temppeli, mutta joka kylässä ja kaupungissa oli synagoogia. Määräysten mukaan synagooga oli rakennettava paikkakunnalle, missä oli kymmenen juutalaisperhettä. 

22. Jeesus tuli suoraan Jumalan lähettämänä, ei niin kuin heidän kirjanoppineensa, jotka vain selittivät sitä, mitä muut jo aikaisemmin olivat sanoneet. Jeesuksen jumaluus ilmeni kaikessa, mitä hän teki. "Olivat hämmästyksissään (ekplêssè)" on hyvin voimakas ilmaisu. Suureen ihmetykseen oli "syynä" hänen opetuksensa, ei pelkästään tapa, jolla hän toi sen esiin tai merkit, jotka sitä seurasivat. "Valta (eksçsia)", auktoriteetti, arvovalta, oikeus. Sanaa käytettiin vallasta, jonka voi saada toiselta, mutta myös ihmisen omasta vallasta ja oikeudesta. Tässä sitä käytetään vallasta, joka Jeesuksella oli itsessään. 

23. Huutaminen korostaa pelkoa, jota riivaaja tunsi Jeesuksen lähellä. 

24. Huuto ei ollut paranemis- tai vapautumisrukous, vaan pyyntö saada olla rauhassa. Jeesuksen pyhyys kiusasi saastaista henkeä. On mahdollista, että tämä riivattu kävi tavallisesti synagoogassa, mutta että saastainen henki ei ollut aikaisemmin ilmaissut itseään. Jeesuksen läheisyys veti sen esiin. Siellä, missä Jumalan totuus ja pyhyys ilmestyvät, myös paha herkästi ilmaisee itsensä. Pahan hengen vallassa oleminen eroaa henkisestä sairaudesta esim. siinä, että riivattu osoittaa ymmärtävänsä hyvin, kuka Jeesus on, vrt. 3:11; Matt 8:29; Apt 16:17. Näistä Raamatun kohdista käy selvästi ilmi, että tiedon antavat pahat henget. 

25. Tässä käytetään samaa sanaa kuin Jeesuksen tyynnyttäessä myrskyn (4:39) - "fimoè". Sana merkitsee oikeastaan 'asettaa kuonokoppa'. Ks. Matt 22:12. Jeesus ei tahtonut ottaa vastaan minkäänlaista kiitosta paholaisen puolelta. Hän ei koskaan koskettanut riivattua vapauttaakseen tämän. Sana riitti. 

26. Henki kouristi miestä, ikään kuin se olisi halunnut repiä hänet kappaleiksi. Saastaisella hengellä ei ollut tarkoitus jättää miestä vapaaehtoisesti. Kouristaminen viittaa siihen, että se olisi halunnut olla tässä »asunnossa», mutta se oli täysin voimaton Jeesuksen edessä. Vertaa, niitä tapahtui riivatulle gerasalaisten alueella, Mark 5:12. 

27. Ihme oli kaikkien nähtävissä. Sen ymmärrettiin selvästi liittyvän opetukseen, jota oli kuultu (j. 21). "Käskeä (epitassè)" on sotilaallinen ilmaisu, käskeä, määrätä, järjestää. "Tassè" merkitsee 'taistelujärjestykseen asettamista'. 

28. Tapahtumalla oli merkitystä Kapernaumin ulkopuolellakin. Luukas kirjoittaa (4:37) maineen hänestä levinneen kaikkialle ympäristön seutuihin, Matteus (4:24) koko Syyriaan. 

Jeesus parantaa Pietarin anopin 

29. Juutalaisen tavan mukaan sapatin pääateria syötiin yleensä välittömästi synagoogan jumalanpalveluksen jälkeen kuudennella hetkellä, puolenpäivän aikaan. Tuona päivänä sen piti tapahtua Simonin ja Andreaan kodissa. On mahdollista, että Andreas asui naimisissa olevan veljensä luona. Alun perin molemmat olivat asuneet Beetsaidassa. Ehkä Pietari muutti anoppinsa taloon avioituessaan. 

30. Ennen kuin he kertoivat sairaalle Jeesuksesta, he puhuivat Jeesukselle sairaasta. Ehkä he pyysivät anteeksi, että hän ei ollut paikalla, mutta heillä oli varmasti myös usko, että Jeesus voisi auttaa häntä. Sana "kuume (pyretos)" on kreikan sanasta »tuli» johdettu substantiivi. Luukas kertoo (4:38) hänen sairastaneen kovaa kuumetta. Hän oli liian heikko kyetäkseen itse puhumaan puolestaan. 

31. Kun Pietarin anoppi parani, hän ei ollut väsynyt, kuten potilas yleensä on kovan kuumeen jälkeen, vaan täydellisesti toipunut. 

Jeesus parantaa sairaita 

32. Päiväsaikaan ei voitu kantaa sairaita Jeesuksen luo. Se olisi merkinnyt sapattikäskyn rikkomista. Sapatti kesti noin kello kuudesta perjantai-iltana kuuteen lauantai-iltana, mutta koska ei ollut kelloa, noudatettiin käskyä, jonka mukaan sapatti oli ohi, kun taivaalla näkyi kolme tähteä. Huhu oli levinnyt kaikkialle kaupunkiin, ja ihmisiä virtasi paikalle. Kreikan kielen verbimuoto sisältää merkityksen, että heitä tuli jatkuvasti, keskeytymättä. 

34. Jeesuksella, Jumalan Pojalla, oli valta, joka voitti kaikki pahat voimat. Hän pystyi ajamaan ulos saastaiset henget ja määräämään niitä. Luuk 4:40n mukaan Jeesus laski kätensä heidän jokaisen päälle, mikä osoittaa hänen kohdelleen jokaista henkilökohtaisesti, ja hän jatkoi sitä varmasti myöhäiseen iltaan saakka. Sairaat ja riivatut erotetaan selvästi toisistaan, 

 

*************

Matt 8:16. Se, että hän paransi »monta», ei tarkoita sanan »kaikki» heikompaa muotoa, vaan kuvaa sitä, että siellä tapahtui paljon, paikalla oli monia. 

 

Tämän jälkeen opetuslasten joukko kasvaa ja Jeesus opettaa siitä, miksi häävieraat eivät paastoa.
Jeesus kertoo olevansa sulhanen ja kun Hän sulhasena on läsnä täällä maan päällä se tarkoittaa, ettei silloin ole aika paastota. Mutta kun Jeesus poistuu maan päältä, on aika paastota.

 

Sivun alkuun

©2018 EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN - suntuubi.com